Det finnes flere offentlige finansieringsmuligheter

HVOR KAN DU FÅ ØKONOMISK HJELP?

Kommunale Næringsfond

Hver Nord-Tromskommune råder over et kommunalt næringsfond som kan benyttes til å stimulere til næringsutvikling i den enkelte kommune. For mer informasjon om mulighetene i din kommune kan du kontakte næringskonsulenten i din kommune, eller søk direkte på www.regionalforvaltning.no. Du finner mer informasjon om kriterier for tildeling på kommunenes hjemmesider. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er på jakt etter de mest ambisiøse gründerne og de mest vekstkraftige etableringene i Norge og kan tilby innovative oppstartsbedrifter delfinansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Tror du din forretningsidé er i målgruppen og kan kvalifisere for finansiering?

Gjør deg godt kjent med forutsetningene før du søker:

 • Du har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

 • Du har grunnleggende innsikt i og erfaring, eller forståelse, for markedet du skal inn i.

 • Du har ambisjoner om å skape et vekstforetak.

 • Du har gjort innledende arbeid med forretningsideen og du kjenner risikoen i prosjektet.

 • Prosjektet eier selv kjernekompetansen som trengs for å levere på forretningsideen. Selskaper som skal levere web-baserte tjenester, for eksempel, må ha programmerings- / digitalkompetanse internt i bedriften.

 • Du må ha registrert bedriften din som foretak (dvs. ha organisasjonsnummer) for mindre enn 3 år siden når du søker Markedsavklaringstilskudd, og mindre enn 5 år siden når du søker Kommersialiseringstilskudd.

 • Det gis kun tilskudd til "reelle" nyetableringer og for knoppskytingsbedrifter gjelder følgende:

  • Nyetableringen må ha en forretningsidé som skiller seg vesentlig fra morselskapets kjernevirksomhet.

  •  Nyetableringen kan gjerne operere innenfor samme bransje, men;

   • Problem/løsning må være innenfor helt andre kundegrupper og/eller forretningsområder enn morselskapet.

   • Den ser en helt ny måte å løse et problem på og/eller utføre oppgaver på sammenlignet med morselskapets løsninger/prosesser.

   • Den skal utvikle en vesentlig produkt-/tjenesteforbedring sammenlignet med de produkter/tjenester morselskapet leverer. Nyetableringen må være forretningsmessig uavhengig av morselskapet, og med egen organisasjon og ledelse. Dette betyr at det er klare skillelinjer mht. daglig drift og betalingsstrømmer mellom de to selskapene.

 • Selskapet med nøkkelpersoner har ingen betalingsanmerkninger.

 • Prosjektet ivaretar prinsippene om økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft.

Sametinget

Sametinget forvalter diverse tilskudd og stipend som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. Sametinget kan være med å støtte prosjekter innenfor en rekke næringer. Klikk deg inn på linken under for å les mer på Sametingets hjemmeside. 


Du kan også kontakte Halti Næringshage, eller din kommunale næringsutvikler for å få hjelp til hva du kan søke på.

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

 • Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

 • ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?

 • Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt.

©2017 HoppIDÉ.